ƴר
a
o
e
i
u

b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
z
c
s
zh
ch
sh
y
w
ai
ei
ui
ao
ou
iu
ie
e
er
an
en
in
n
ang
eng
ing
ong
zi
ci
si
zhi
chi
shi
ri
yi
wu
yu
ye
yue
yuan
yin
ying
ĸ
ĸ
ĸ
ĸ